Please enable JS

Aktiera meistarība

Aktiera meistarības nodarbības ir domātas bērnu vispusīgai attīstībai. Visi uzdevumi un vingrinājumi palīdz audzēknim iepazīt sevi, pārvarēt kompleksus, atraisīties un uzdrošināties darboties. Tie attīsta bērnu radošās spējas, vērīgumu, uzmanību, novērošanas spējas, gribasspēku, radošo iniciatīvu un emocionalitāti. Stimulē uzņēmību, apņemšanos pārvarēt grūtības un nemitīgi sevi pilnveidot.

Aktieris ir savas mākslas radītājs un arī darbarīks un instruments. Lai iestudētu izrādi, aktierim pilnībā jāpārvalda savs ķermenis un balss, bet, lai iekļautos izrādē, jāieaudzina uzmanība pret cilvēkiem un vienam pret otru. Jāattīsta, jāizkopj un jāpilnveido atbildības sajūta pret savu kolektīvu, sevi un mākslu.